1630931087913_Verkko%20haltuun%20valmis%20logo-fh4raq-me.png

VERKKO HALTUUN! -HANKE

 -di­gi­tai­dot osal­li­suu­den ja yh­tei­söl­li­syy­den tukena


Hanke on kol­mi­vuo­ti­nen STEAN-ra­hoit­ta­ma ja Oulun Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tuki ry:n to­teut­ta­ma hanke. Koh­de­ryh­mä­nä ovat ou­lu­lai­set ke­hi­tys­vam­mai­set aikuiset sekä heidän lä­hi­ver­kos­ton­sa. Digitaito on tärkeä kan­sa­lais­tai­to. Kaikilla tulisi olla mah­dol­li­suus hyödyntää di­gi­tai­to­ja arjessa, niin myös ke­hi­tys­vam­mai­sil­la.  Hankkeen kes­kei­si­nä ta­voit­tei­na on lisätä ke­hi­tys­vam­mais­ten ihmisten tur­val­li­sia verk­ko­tai­to­ja, osal­lis­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sia sekä kouluttaa verk­ko­tu­ki­hen­ki­löi­tä. Hankkeen työn­te­ki­jät auttavat ja tukevat asiak­kai­ta eri­lai­sis­sa verkkoon liit­ty­vis­sä ti­lan­teis­sa. Tukea, neuvontaa ja ohjausta to­teu­te­taan niin lähi- kuin etä­oh­jauk­se­na. 

Päi­vi­täm­me kuu­lu­mi­sia yh­dis­tyk­sen net­ti­si­vuil­le ja so­me­ka­na­viin. Han­ke­työn­te­ki­jöil­lä on omat profiilit Face­boo­kis­sa; Kaisa Verkko Haltuun ja Sirpa Verkko Haltuun. Toi­mis­tom­me sijaitsee Kump­pa­nuus­kes­kuk­ses­sa, Kan­san­ka­tu 53.

1632741790474_IMG_1602-me.JPG

Miten pääsen mukaan toi­min­taan?

Hankkeen asiakastyö on pikkuhiljaa käynnistynyt. Koetko että tarvitset apua tai tukea verkossa toimimiseen; haluaisit oppia lisää digitaitoja, ladata sovelluksia, tai jos sinulla on jo taitoja ja voisit toimia vapaaehtoisena verkkotukihenkilönä. 

Ota rohkeasti yhteyttä hankkeen työntekijöihin Kaisaan tai Sirpaan. 


Voit jättää yhteydenottopyynnön kyselylomakkeeseen. Kyselylomakkeella kartoitamme oululaisten kehitysvammaisten digitaitoja sekä tuentarpeita verkossa toimimiseen. Kyselyyn voit vastata joko yksin tai jonkun avustamana. Marraskuun loppuun mennessä vastanneiden kesken arvomme 5kpl tuotepalkintoja. Jos haluat osallistua arvontaan tai haluat että olemme sinuun yhteydessä, jätä yhteystiedot lomakkeen loppuun. Kyselylomake löytyy TÄÄLTÄ 

1633604996305_Musiikkia%20ja%20digi%C3%A4-%20ilta%20mainos-me.png

Ajan­koh­tais­ta

Päi­vi­täm­me tulevia ta­pah­tu­mia täällä.

Lokakuussa tulossa Musiikkia ja digiä-ilta torstaina 21.10 klo 17-18:30. Tapahtuma järjestetään Kump­pa­nuus­kes­kuk­sel­la, Kansankatu 53. Illan teema on musiikki ja samalla pääsemme tutustumaan, mitä musiikkiin liittyvää internetti mahdollistaa. Tule mukaan nauttimaan musiikista, kahvittelemaan ja tapaamaan tuttuja.Hankkeen työn­te­ki­jät

1629364380447_oma%20kuva-me.jpg

Kaisa Pitkälä

pro­jek­ti­koor­di­naat­to­ri

050 345 8474

kaisa.pitkala@oketuki.fi

1629364396138_sirpan%20kuva-me.jpg

Sirpa Lukka

projektityöntekijä

050 361 7898

sirpa.lukka@oketuki.fi

Yh­teys­tie­dot

Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry

Kumppanuuskeskus

Kansankatu 53, S136

90100 OULU1628752385735_varilogooke-300x300-me.png

Oulun Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tuki Ry

Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään ja tulevaisuuteen. Meillä on oikeus haaveilla kodista ja rakkaudesta, ihmissuhteista ja harrastuksista sekä työstä ja toimeentulosta. Kehitysvammaisten ihmisten yhdenvertaisuus ja osallisuus yhteiskunnassa eivät vielä toteudu. Se vaatii pieniä ja isoja tekoja.


Yhdistyksemme on valtakunnallisen Kehitysvammaisten Tukiliiton paikallisyhdistys sekä toimii osana Pohjois-Pohjanmaan Kehitysvammaisten Tukipiiriä, Popokea. 

Yh­teis­työ­kump­pa­nit

Tule mukaan toimintaan!

Miten voin tukea

Tu­ki­liit­to

Oulun Kehitysvammaisten Tuki Ry on Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistys.

Kohti yhteistä maailmaa #kohtaamut

1628253912277_tukiliitto-me.png

© Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry 2021