1630931087913_Verkko%20haltuun%20valmis%20logo-fh4raq.png-me

VERKKO HALTUUN! -HANKE

 -di­gi­tai­dot osal­li­suu­den ja yh­tei­söl­li­syy­den tukena


Hanke on kol­mi­vuo­ti­nen STEAN-ra­hoit­ta­ma ja Oulun Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tuki ry:n to­teut­ta­ma hanke. Koh­de­ryh­mä­nä ovat ou­lu­lai­set ke­hi­tys­vam­mai­set aikuiset sekä heidän lä­hi­ver­kos­ton­sa. Digitaito on tärkeä kan­sa­lais­tai­to. Kaikilla tulisi olla mah­dol­li­suus hyödyntää di­gi­tai­to­ja arjessa, niin myös ke­hi­tys­vam­mai­sil­la.  Hankkeen kes­kei­si­nä ta­voit­tei­na on lisätä ke­hi­tys­vam­mais­ten ihmisten tur­val­li­sia verk­ko­tai­to­ja, osal­lis­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sia sekä kouluttaa verk­ko­tu­ki­hen­ki­löi­tä. Hankkeen työn­te­ki­jät auttavat ja tukevat asiak­kai­ta eri­lai­sis­sa verkkoon liit­ty­vis­sä ti­lan­teis­sa. Tukea, neuvontaa ja ohjausta to­teu­te­taan niin lähi- kuin etä­oh­jauk­se­na. Päi­vi­täm­me kuu­lu­mi­sia yh­dis­tyk­sen net­ti­si­vuil­le ja so­me­ka­na­viin. Han­ke­työn­te­ki­jöil­lä on omat profiilit Face­boo­kis­sa; Kaisa Verkko Haltuun ja Sirpa Verkko Haltuun. Toi­mis­tom­me sijaitsee Kump­pa­nuus­kes­kuk­ses­sa, Kan­san­ka­tu 53.

1657611759270_TEKEMIST%C3%84%20KES%C3%84LLE%20(1)-me.png

Ajan­koh­tais­ta

Vinkkejä kesäajan te­ke­mi­siin

Heinäkuussa hankkeen työntekijät keskittyvät lomailuun ja kehittämistyöhön.


Tästä voit poimia muutamia vinkkejä, mitä voisi tehdä kesällä.


-Geokätköily, lataa sovelluskaupasta Geocaching-sovellus

-Pokemonjahti, lataa sovellukaupasta Pokemongo-sovellus

-Uniikki Oulu seikkailupeli, tästä löytyy tietoa Oulun kaupungin nettisivuilta.

-Valokuvaa ja pidä päiväkirjaa

-Tee oma blogiteksti, jonka voi lähettää verneri.net sivulle Blogataan yhdessä -blogiin.

-Käy piknikillä ja ota rennosti.

-Seuraa alueella olevia tapahtumia. Oulun alueen tapahtumat löydät munoulu.fi tapahtumat sivustolta. 

Hankkeen uu­tis­kir­jeet

Hankkeen uu­tis­kir­jeet 2022

1632741790474_IMG_1602.JPG-me

Miten pääsen mukaan toi­min­taan?

Koetko että tarvitset apua tai tukea verkossa toimimiseen; haluaisit oppia lisää digitaitoja, ladata sovelluksia, tai jos sinulla on jo taitoja ja voisit toimia vapaaehtoisena verkkotukihenkilönä. 


Julkaisemme toiminnastamme kuukausittain tiedotteen. Osa toiminnasta järjestetään lähitoimintana ja osa etätoimintana. Lisäksi toimintaa on myös hybriditoimintana, joten silloin voit valita osallistutko paikan päällä vai etänä Teams-yhteydellä. Jos tarvitset apua Teamsin käyttöön, ole yhteydessä työntekijöhin, he auttavat mieluusti. 


Hankkeelle on jo muotoutunut kuukausittaista vakiotoimintaa esimerkiksi Päivän polttavat puheenaiheet Teams-yhteydellä, Digikahvilat hybridimallina Kumppanuuskeskus ja Teams, ryhmätoimintaa toimitankeskuksissa sekä ensimmäinen verk­ko­tu­ki­hen­ki­lö­kou­lu­tus-Vertti on alkanut. 


Kehitään yhdessä verkkotoimintaa ja kuunnellaan kaikkien osallistujien toiveita ja ideoita. Verkostoyhteistyö on myös merkittävä osa hankkeen toimintaa. 


Ota rohkeasti yhteyttä hankkeen työntekijöihin Kaisaan tai Sirpaan. 1646987904329_WhatsApp%20Image%202022-03-11%20at%2009.24.05%20(1)-me.jpg

Haluatko vaikuttaa?

Huh­ti­kuus­sa alkoi vai­kut­ta­ja­ryh­mä yh­teis­työs­sä Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton asian­tun­ti­joi­den kanssa.

Haluatko vaikuttaa tulevaisuuden digitaalisiin palveluihin. 

Vaikuttajaryhmä alkoi huhtikuussa, ryhmä pidetään yhdessä Digi-ja väestötietoviraston asiantuntijoiden kanssa ja siinä testataan yhdessä sähköisiä palveluita.

Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa; huhtikuussa, toukokuussa, kesäkuussa, syyskuussa, lokakuussa ja marraskuussa.


Ryhmässä pohditaan yhdessä:

· mitä digitaalisia palveluita on

· keskustellaan ja kokeillaan, miten digitaalisia palveluita voisi kehittää, jotta niiden käyttäminen olisi helpompaa.

· kerrotaan mielipiteitä ja testataan erilaisia sovelluksia


Jos kiinnostuit toiminnasta, haluat vaikuttaa ja olet oululainen kehitysvammainen, niin ole yhteydessä hankkeen työntekijään Kaisaan 050 345 8474 tai Sirpaan 050361 7898.

p8kaVRe4edM-me

Verkko haltuun -hankkeen kyselyn yh­teen­ve­to, syksy 2021

Hanke teetti syksyn 2021 aikana kyselyn aikuisten kehitysvammaisten osaamisesta ja tuen tarpeista verkkoasioinnissa ja laitteiden käytössä. Kyselyyn vastasi yhteensä 32 kehitysvammaista. Vastaajista yli puolet oli alle kol­me­kym­men­tä­vuo­tiai­ta.  Vastausten luotettavuutta arvioidaan siitä näkökulmasta, kuinka hyvin kehitysvammainen on kyennyt ymmärtämään kysymyksen. Kysely osoitti sen, että vastanneilla on käytössä erilaisia laitteita ja tietoa internetin mahdollisuuksista jonkin verran on. Valtaosalla vastaajista on käytössä älypuhelin, ja he tunnistavat sovelluksia ja sosiaalista mediaa. Avun tarvetta on laitteiden käyttöönotossa, sovellusten lataamisessa, sivustojen etsimisessä, sähköpostinkäytössä, kirjoittamisessa, tiedostojen ja kuvien siirtämisessä sekä verkkoasioinnissa.

Hankkeen työn­te­ki­jät

1646136684346_WhatsApp%20Image%202022-02-24%20at%2012.16.12-me.jpg

Sirpa Lukka

projektityöntekijä

050 361 7898

sirpa.lukka@oketuki.fi

1629364380447_oma%20kuva.jpg-me

Kaisa Pitkälä

pro­jek­ti­koor­di­naat­to­ri

050 345 8474

kaisa.pitkala@oketuki.fi

Yh­teys­tie­dot

Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry

Kumppanuuskeskus

Kansankatu 53, S136

90100 OULU1628752385735_varilogooke-300x300.png-me

Oulun Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tuki Ry

Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään ja tulevaisuuteen. Meillä on oikeus haaveilla kodista ja rakkaudesta, ihmissuhteista ja harrastuksista sekä työstä ja toimeentulosta. Kehitysvammaisten ihmisten yhdenvertaisuus ja osallisuus yhteiskunnassa eivät vielä toteudu. Se vaatii pieniä ja isoja tekoja.


Yhdistyksemme on valtakunnallisen Kehitysvammaisten Tukiliiton paikallisyhdistys sekä toimii osana Pohjois-Pohjanmaan Kehitysvammaisten Tukipiiriä, Popokea. 

Yh­teis­työ­kump­pa­nit

Tule mukaan toimintaan!

Miten voin tukea

Tu­ki­liit­to

Oulun Kehitysvammaisten Tuki Ry on Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistys.

Kohti yhteistä maailmaa #kohtaamut

1628253912277_tukiliitto.png-me

© Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry 2021