1628854941775_Tulipbanner%5B3559%5D.png-me
oketuki logo

Tietoja yh­dis­tyk­ses­tä

Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään ja tu­le­vai­suu­teen. Meillä on oikeus haaveilla kodista ja rak­kau­des­ta, ih­mis­suh­teis­ta ja har­ras­tuk­sis­ta sekä työstä ja toi­meen­tu­los­ta. Ke­hi­tys­vam­mais­ten ihmisten yh­den­ver­tai­suus ja osal­li­suus yh­teis­kun­nas­sa eivät vielä toteudu. Se vaatii pieniä ja isoja tekoja.

Oulun Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tuki ry on pe­rus­tet­tu vuonna 1965 ou­lu­lais­ten ke­hi­tys­vam­mais­ten ja heidän per­hei­den­sä edun­val­vo­jak­si. Jäseniä yh­dis­tyk­ses­sä on jo yli 400.

Yh­dis­tyk­sen tehtävänä on huolehtia pai­kal­li­ses­ti ke­hi­tys­vam­mais­ten hen­ki­löi­den ja heidän per­hei­den­sä etujen aja­mi­ses­ta sekä järjestää kou­lu­tus­ta ja har­ras­tus­toi­min­taa eri ikä­ryh­mil­le. Lisäksi yhdistys tukee ke­hi­tys­vam­mai­sia ja heidän per­hei­tään tekemällä yh­teis­työ­tä alueen muiden toi­mi­joi­den kanssa. 

So­si­aa­li­nen media

Facebook -sivuiltamme 

saat ajankohtaisimmat uutiset: tiedotamme mahdollisista muutoksista, uutisista ja toiminnastamme - seuraa meitä! Facebookissa myös Vinkkivartti, josta saat meno -ja toimintavinkkejä! 

Oketuki on myös YouTubessa!

Kanavalla julkaistaan kaikenikäisille sopivia videoita ja videosarjoja. Kanavalla mm. Oketuki kokkaa!- videosarja. Kanavalle on tulossa myös muuta mukavaa katseltavaa.

Tilaa kanavamme Oketuki Oulu, niin pysyt menossa mukana!

Yh­teys­tie­dot

Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry

Kumppanuuskeskus

Kansankatu 53, S136

90100 OULU1628752385735_varilogooke-300x300.png-me

Oulun Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tuki Ry

Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään ja tulevaisuuteen. Meillä on oikeus haaveilla kodista ja rakkaudesta, ihmissuhteista ja harrastuksista sekä työstä ja toimeentulosta. Kehitysvammaisten ihmisten yhdenvertaisuus ja osallisuus yhteiskunnassa eivät vielä toteudu. Se vaatii pieniä ja isoja tekoja.


Yhdistyksemme on valtakunnallisen Kehitysvammaisten Tukiliiton paikallisyhdistys sekä toimii osana Pohjois-Pohjanmaan Kehitysvammaisten Tukipiiriä, Popokea. 

Yh­teis­työ­kump­pa­nit

Tule mukaan toimintaan!

Miten voin tukea

Tu­ki­liit­to

Oulun Kehitysvammaisten Tuki Ry on Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistys.

Kohti yhteistä maailmaa #kohtaamut

1628253912277_tukiliitto.png-me

© Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry 2021