OULUN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY

Kohti yhteistä maailmaa!

Liity jäseneksi     Tue toimintaa

Ou­lun Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tuki Ry

Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tu­ki­lii­ton jär­jes­tä­mää toimintaa

Alla olevasta linkistä pääset Tukiliiton ta­pah­tu­ma­ka­len­te­riin, josta löydät paljon sekä lähi, että verkossa tapahtuvista tapahtumista.

https://www.tukiliitto.fi/toiminta/tapahtumat/

Tässä on esimerkkitekstiä. Klikkaa ja aloita muokkaaminen! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In suscipit sapien ac erat aliquam lacinia. Vivamus nec ipsum iaculis, congue velit nec, tincidunt enim.

Tu­ki­lii­ton uusi Oikeus oman­nä­köi­seen kotiin -opas

ilmestyi verkossa

Oikeus omannäköiseen kotiin -opas on suunnattu kehitysvammaisille ihmisille sekä heidän lähi-ihmisilleen. Eniten oppaasta saa irti, kun sitä lukee yhdessä keskustellen.


Asumisen arkeen johdattavat Taru Föhr ja Niko Turpeinen. He kertovat oppaan sivuilla elämästään ja ajatuksistaan. Taru asuu Imatralla tavallisessa kerrostalokodissa avopuolisonsa kanssa. Niko asuu ryhmäkoti Kepakodissa Sipoossa.

Opas rakentuu asumisen laatukriteereille. Ne antavat ohjeita vammaisten ihmisten asumisen arviointiin ja kehittämiseen. Oppaassa on yhdeksän osaa. Voit ladata ja tulostaa kustakin osasta sen esittelemää laatukriteeriä koskevan, A4-kokoisen julisteen.


"Koti on muutakin kuin katto päämme päällä. #Asuminen #Yhdenvertaisuus"


Oma koti ja asuminen ovat keskeisiä asioita jokaisen elämässä. Koti on paljon muutakin kuin vain katto päämme päällä. Mahdollisuus päättää omasta asumisesta on tärkeä yhdenvertaisuuden edellytys. Riittävä tuki on olennainen osa hyvää asumista.

YK:n vammaissopimuksen monet artiklat koskevat asumista. Sopimus tuli Suomessa voimaan vuonna 2016. Sen sisältöä vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksista on noudatettava lakina.


Tutustu Oikeus omannäköiseen kotiin -oppaaseen Tukiliiton oppaat ja materiaalit -sivulla. Opas tulee myöhemmin ladattavaksi myös pdf-versiona.

Linkki Oikeus omannäköiseen kotiin -oppaaseen

Har­ras­tat­ko? Hae Tu­ki­lii­ton apurahaa 30.10. mennessä

Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tu­ki­liit­to myöntää apurahoja ke­hi­tys­vam­mai­sil­le yli 16-vuo­tiail­le nuorille ja ai­kui­sil­le.

Apuraha tukee nuorten ja aikuisten osallisuutta.


Apurahoja voi hakea harrastuksiin ja vapaa-ajan viettoon. aikuiskoulutukseen tai tapahtumiin osallistumiseen. Yksittäinen hakija voi saada apurahan

esimerkiksi harrastukseensa. Apurahoja ei myönnetä laitehankintoihin, kuten tietokoneen hankintaan.


Tukiliiton apurahoja voi hakea joko

 • sähköisesti nettilomakkeella tai
 • tulostamalla ja postittamalla apurahalomakkeen Tukiliittoon.

Lisätietoja hakemisesta sekä hakulomakkeet ryhmille ja yksittäisille hakijoille löytyvät sivulta
www.tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdistykset/tukiliiton-apurahat


Ryhmä tai yksittäinen hakija voi hakea apurahaa. Kevään haku päättyy huhtikuun lopussa.

Lue lisää

Vam­mai­soi­keu­den webinaari 4 -  Hen­ki­lö­koh­tai­nen apu muu­tok­ses­sa

Tiistaina 25.10. klo 15-16 Teams alustalla

Vammaisoikeuden webinaarissa tiistaina 25.10. klo 15-16 on aiheena henkilökohtainen apu.


Tilaisuudessa perehdyt henkilökohtaisen avun oikeuskäytäntöön ja tuleviin lainsäädännön muutoksiin.

Luennoitsijoina toimivat Tukiliiton lakimiehet Tanja Salisma ja Saara Kokko sekä vammaispalveluiden asiantuntija Anne Saarinen.


Tapahtumaan ilmoittautuminen tästä linkistä: Vammaisoikeuden webinaari 25.10.


Tilaisuus on maksuton.


Lisätiedot: anne.saarinen@tukiliitto.fi

Lisätietoja Tukiliiton sivuilta

Erityinen iso­van­hem­muus -verk­ko­luen­to

10.10.2022 klo 17.30–19.30 Teams-alustalla

Harvinaiskeskus Norio ja Tukiliiton perhetyö järjestävät Erityinen isovanhemmuus -verkkoluennon maanantaina 10.10.2022 klo 17.30–19.30. Samalla viikolla vietettävän isovanhempien päivän kunniaksi järjestettävässä tilaisuudessa nostetaan esiin näkökulmia isovanhemmuuteen silloin, kun lapsenlapsella on jokin harvinainen diagnoosi ja/tai kehitysvamma. Tilaisuus on kohdennettu isovanhemmille ja vastaavassa roolissa oleville sekä kaikille teemasta kiinnostuneille.


Verkkoluento toteutetaan Teams-alustalla. Osallistumislinkki lähetetään kaikille ilmoittautuneille viimeistään luentopäivän aamuna. Ilmoittaudu mukaan 7.10. mennessä

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Erityiset voi­ma­va­rat -verk­ko­ti­lai­suus eri­tyis­las­ten van­hem­mil­le

15.9.2022 klo 16–18

Heidi Forsell ja Pauliina Flang joh­dat­ta­vat kes­kus­te­luun syvästi, mutta lempeästi eri­tyis­lap­sen van­hem­muu­des­ta, pa­ri­suh­tees­ta, arjesta ja itsensä tut­ki­mi­ses­ta.

Jokainen meistä on valtavan arvokas ja mer­ki­tyk­sel­li­nen, mutta joskus sitä on haastavan arjen ja mo­nen­lais­ten tunteiden keskellä vaikea huomata. Kes­kus­te­lus­sa tuodaan näkyväksi ja kuulluksi se, mikä joskus vä­sy­myk­sen ja vaikeiden tunteiden alle hautautuu. Mer­ki­tyk­sel­li­sim­mät asiat näkyvät pienissä hetkissä ja itsensä nä­ke­mi­ses­sä.


Kes­kus­te­lu pohjautuu Erityinen voi­ma­va­rav­lo­gin teemoihin.

Erityinen voi­ma­va­rav­lo­gi on vi­deo­blo­gi, joka on suunnattu eri­tyis­las­ten van­hem­mil­le ja am­mat­ti­lai­sil­le tuomaan nä­kö­kul­mia arkeen. Se sisältää viisi 20–30 minuutin jaksoa. Vlogissa eri­tyi­syys nähdään myös rik­kau­te­na ja arjen voi­ma­va­ra­na, kun arki on elä­män­ma­kuis­ta ja monen näköistä. Erityinen voimavara voi todella olla erityinen ja mer­ki­tyk­sel­li­nen.


Heidi Forsell on so­si­aa­lia­lan eri­tyis­asian­tun­ti­ja ja vam­mais­työn am­mat­ti­lai­nen sekä kou­lu­tet­tu ko­ke­mus­asian­tun­ti­ja ja 4-vuotiaan eri­tyis­lap­sen äiti.

Pauliina Flang on uus­per­he­neu­vo­ja ja sek­su­aa­li­te­ra­peut­ti. Pauliina eli eri­tyis­lap­siar­kea yhdeksän vuoden ajan.

Sekä Heidi että Pauliina ovat so­si­aa­li­sen median vai­kut­ta­jia, jotka eivät pelkää hypätä syvästi aiheeseen kuin aiheeseen.

Sy­väl­li­set, lempeät aiheet

Vi­deo­blo­gis­sa kes­kus­tel­laan syvästi, mutta lempeästi van­hem­muu­des­ta, pa­ri­suh­tees­ta, arjesta ja itsensä tut­ki­mi­ses­ta.

Jokainen jakso sisältää kat­so­jal­le pienen har­joi­tuk­sen tai tehtävän aiheen tiimoilta, jonka voi helposti napata mukaan osaksi omaa arkea.

Erityinen voi­ma­va­rav­lo­gin jaksot löytyvät Ke­hi­tys­vam­mais­ten Pal­ve­lus­sää­tiön sivulta osoit­tees­sa
kvps.fi/erityinen-voi­ma­va­rav­lo­gi

Erityinen voi­ma­va­rav­lo­gi, jaksot

Vlogin ovat tuot­ta­neet Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tu­ki­liit­to ja Ke­hi­tys­vam­mais­ten Pal­ve­lus­sää­tiö.

Erityinen voimavaravlogin jaksot

Tunne palvelusi verk­kokou­lu­tus: pal­ve­lusuun­ni­tel­ma tutuksi

ke 21.9.2022 kello 17.30–19.00 Teams alustalla

Tule mukaan oppimaan uutta, kysymään ja keskustelemaan tukea tarvitsevan henkilön palveluista ja tukitoimista syksyn Tunne palvelusi -verkkokoulutukseen. Tänään aiheena on palvelusuunnitelma tutuksi. Koulutus on maksuton ja avoin kaikille kiinnostuneille.


Koulutuksen sisältö:

 • Mikä on hyvä palvelusuunnitelma?
 • Miten palvelusuunnitelma tehdään?
 • Mitä asioita pal­ve­lusuun­ni­tel­maan kirjataan?
 • Milloin palvelusuunnitelma on tehtävä?
 • Miten pal­ve­lusuun­ni­tel­ma­pa­la­ve­riin voi etukäteen valmistautua?
 • Muutoksenhaku.
 • Kokemustoimijan puheenvuoro.
 • Koulutuksessa on aikaa myös osallistujien kysymyksiin ja keskustelulle.

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja voi käyttää koulutuksessa saamaansa tietoa tukea tarvitsevan henkilön palveluista sekä tukitoimista omaksi ja muiden hyväksi.

Ennen koulutusta on hyvä käydä tutustumassa Palvelusuunnitelma tutuksi it­seo­pis­ke­lu­kurs­siin. Kurssilla saat tietoa siitä, mikä palvelusuunnitelma on, miten palvelusuunnitelma laaditaan ja miten pal­ve­lusuun­ni­tel­ma­pa­la­ve­riin kannattaa valmistautua. Lue lisää
www.hyvakysymys.fi/kurssi/palvelusuunnitelma-tutuksi


Ilmoittaudu mukaan 16.9. mennessä klikkaamalla tästä il­moit­tau­tu­mis­lo­mak­kee­seen. Osallistumislinkki ja materiaali lähetetään etukäteen ilmoittautuneille.


Olet lämpimästi tervetullut mukaan!


Syksyn muut Tunne palvelusi -verkkokoulutukset keskiviikkoisin kello 17.30–19.30

Linkistä lisätietoja Tukiliiton sivuilta

Ke­hi­tys­vam­mai­nen ihminen hy­vin­voin­tia­lu­een asukkaana

Jä­se­nyh­dis­tys­ten verk­kot­ref­fit kes­ki­viik­ko­na 14.9.2022 klo 17.30-19.00, Teams alustalla

Tule mukaan Jäsenyhdistysten verkkotreffeille!

Illan aiheena:
Kehitysvammainen ihminen hyvinvointialueen asukkaana. Ilta järjestetään yhteistyössä Tukiliiton alueellisten vai­kut­ta­mis­työ­ryh­mien kanssa.


Ilta on tarkoitettu aluevaltuustojen ja -hallitusten jäsenille.
Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan.


Aika: keskiviikko 14.9.2022 klo 17.30-19.00
Paikka: teams Tästä linkistä pääset tilaisuuteen


Tukiliiton puheenvuorot:

 • Tukea tarvitsevan ihmisen osallisuuden mahdollistaminen, Vai­kut­ta­mis­toi­min­nan johtaja Jutta Keski-Korhonen,
 • Palveluiden järjestämistavat ja oikeus yksilölliseen asumiseen, Vammaispalveluiden asiantuntija Anne Saarinen ja Kokemusasiantuntija Anna Valkama
 • Työ- ja päivätoiminnasta osallisuuden ja työllistymisen tukemiseen, Työelämän asiantuntija Kari Vuorenpää

Kaikille yhteisen osuuden jälkeen siirrytään alueellisiin keskusteluihin.
Nämä keskustelut vetää Tukiliiton alueelliset vai­kut­ta­mis­työ­ryh­mä­läi­set.
Alueellisiin keskusteluihin ovat kaikki asiasta kiinnostuneet tervetulleita.


Alueellisten keskusteluiden linkit n. klo 18.30 löytyvät sivulta: /kehitysvammaiset-ihmiset-hyvinvointialueiden-asukkaina-infotilaisuus-aluevaltuutetuille/


Ei en­nak­koil­moit­tau­tu­mis­ta.


Tervetuloa kuulolle!

Jäsenyhdistysten verkkotreffien mainos

Hetki-ryhmästä voi­ma­va­ro­ja van­hem­mil­le

Maksuton Hetki-ryhmä tarjoaa ke­hi­tys­vam­mais­ten ja au­tis­mi­kir­jon lasten van­hem­mil­le työkaluja ja voi­ma­va­ro­ja arkeen. Kurssi sisältää tietoa ja kes­kus­te­lua.

Hetki-ryhmä tarjoaa kehitysvammaisten ja autismikirjon lasten vanhemmille työkaluja ja voimavaroja arkeen. Ryhmä antaa lasten haastavasta käyttäytymisestä kuormittuneille vanhemmille keinoja myönteiseen vuorovaikutukseen, tunteiden säätelyyn ja rajojen asettamiseen. Voimaantumista tuetaan itsemyötätunnon ja hyvinvoinnin teemojen avulla. Lämpimästi tervetuloa mukaan.


Maksuton ryhmä järjestetään etänä verkossa syksyllä 2022. Kurssiin kuuluu 8 kertaa tiistaisin kello 17.30–19.
Tapaamiskerrat ovat 6.9., 20.9., 4.10., 11.10., 25.10., 8.11., 22.11., 29.11. ja 13.12.2022.


Lue lisää sivulta:
tukiliitto.fi/tapahtuma/hetki-ryhma


Järjestäjät
Vam­mais­per­heyh­dis­tys Jaatinen ry
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Tampereen yliopisto


Tutkimus
Hetki-tutkimuksessa selvitetään kurssin vaikutuksia lasten käyttäytymiseen ja vanhempien hyvinvointiin.


Ilmoittautumiset
Kurssikerrat muodostavat toisiaan tukevan kokonaisuuden, ja toivomme sinun osallistuvan kaikkiin kertoihin. Tervetuloa mukaan ilman ikä-, kunta- tai diagnoosirajoja.

Lisätiedot:
akseli@jaatinen.info

Ilmoittautuminen (siirry sivulle)
kyselynetti.com

Lisätietoja tapahtumasta

Kohti yk­si­löl­li­sem­pää asumisen tukea -webinaari

Tiistaina 21.6.2022 kello 15–16 verkossa

Vam­mai­soi­keu­den webinaari, osa 3. Kohti yk­si­löl­li­sem­pää asumisen tukea

Ti­lai­suu­des­sa perehdyt asumisen tuen oi­keuk­siin YK:n vam­mais­so­pi­muk­sen ja kan­sall­li­sen lain­säään­nön nä­kö­kul­mis­ta. Kuulet myös ajatuksia pal­ve­lu­ra­ken­tei­den ke­hit­tä­mi­ses­tä oi­keuk­sien to­teu­tu­mi­sen tueksi.

We­bi­naa­ris­sa ovat luen­noit­si­joi­na Tu­ki­lii­ton la­ki­mie­het Tanja Salisma ja Taina Kölhi, vam­mais­pal­ve­lu­jen asian­tun­ti­ja Anne Saarinen ja vai­kut­ta­mis­toi­min­nan johtaja Jutta Keski-Korhonen. Kom­ment­ti­pu­heen­vuo­ron tuo mukaan asun­to­neu­vos Raija Hynynen Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riös­tä. Tilaisuus jär­jes­te­tään kokonaan verkossa Teamsin vä­li­tyk­sel­lä.


Il­moit­tau­du mukaan tästä linkistä: Vam­mai­soi­keu­den webinaari 21.6.


We­bi­naa­ri­sar­ja jatkuu syksyllä, ja siitä saa tietoa seu­raa­mal­la Tu­ki­lii­ton ta­pah­tu­ma­ka­len­te­ria ja somea.

Linkki tapahtuman sivuille

Muutoksen aika -il­ta­päi­väwe­bi­naa­ri, Teams

Pe 10.6.2022 klo 12.00–16.30

Webinaarin teemana ovat vammaispalveluissa ja lainsäädännössä tapahtuvat muutokset ja vaikutukset kehitysvammaisten ja perheiden tukeen ja palveluluihin, sekä järjestöjen ja julkisen sektorin kumppanuus hyvinvointialueella.


Iltapäivä webinaari toteutetaan verkossa Teams-alustalla. Webinaari on suunnattu erityisesti Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten jäsenille, mutta siihen ovat tervetulleita kaikki tuen ja palveluiden muutoksesta kiinnostuneet.


Webinaari on maksuton eikä siihen tarvitse ilmoittautua etukäteen.


Aiheina mm.

- Järjestöjen ja julkisen sektorin kumppanuus uudella hyvinvointialueella

- Miten turvataan aiemmin erityishuoltona järjestettävien vaativien ja monialaisten erityispalvelujen jatkuvuus? – näkymiä tulevaan

- Minä aktiivisena kansalaisena – Tukiliiton kokemustoimijoiden puheenvuoroja

-Vammaispalvelulain etenemisen tilanne ja vaikutukset kehitysvammaisten ja perheiden tukeen ja palveluihin


Puhujat ja tarkemman aikataulun löydät olevasta linkistä.


Lue lisää

Kou­lu­tus­päi­vä ke­hi­tys­vam­mais­ten ihmisten mielen hy­vin­voin­nis­ta

10.5.2022 Teams

THL ja Me Itse järjestävät yhdessä koulutuspäivän kehitysvammaisten ihmisten mielen hyvinvoinnista. Tilaisuudessa kuullaan myös mielen hyvinvointia tukevista oikeuksista.

Mielen hyvinvointi on keskeisiä kulmakiviä ihmisen elämässä. Mitä on mielen hyvinvointi, ja miten se vaikuttaa arkeen ja arjen sujumiseen. Miten mielen hyvinvointia voidaan tukea. Näihin asioihin keskitytään koulutuspäivässä, joka järjestetään yhteistyössä THL:n kanssa. Päivän aikana kuullaan myös sairaalapassista kehitysvammaisilla ihmisillä.  Mukaan kutsutaan alan työntekijöitä, omaisia ja muita kiinnostuneita.


Ilmoittaudu 30.4. mennessä

Tilaisuuteen voi osallistua etänä ja se on maksuton


Lisätietoja ja ilmoittautuminen alla olevasta Lue lisää linkistä.

Lue lisää

Tu­ki­lii­ton apurahat -haku

Apuraha tukee osal­li­suut­ta
Kevään 2022 hakuaika päättyy 30.4.

Apurahaa voivat hakea kehitysvammaiset ihmiset,
jotka ovat täyttäneet 16 vuotta.
Apurahoja voivat hakea yksittäiset ihmiset tai ryhmät.

Etusijalla hakijoista ovat ne, jotka eivät ole kahden viime vuoden aikana saaneet
Tukiliiton apurahaa.

Yksilöapurahat ovat 100 – 200 euroa suuruudeltaan.
Ryhmien apurahat ovat 300 – 500 euroa suuruudeltaan.


Apurahaa voi hakea harrastuksiin,
aikuiskoulutukseen tai tapahtumiin osallistumiseen.
Apurahaa voi hakea myös
Me Itse -yhdistyksen tapahtumiin
osallistumista varten.


Yksittäinen hakija voi saada apurahan
esimerkiksi harrastukseensa.
Moni harrastaa urheilua, kuten jalkapalloa.
Myös taide ja kulttuuri ovat suosittuja harrastuksia.

Apurahoja ei myönnetä laitehankintoihin,
kuten tietokoneen hankintaan.


Monet esiintyvät ryhmät ovat saaneet apurahan.
Esiintyvät ryhmät harrastavat tanssia, musiikkia tai teatteria.
Apurahan ovat saaneet myös
monet urheilua ja liikuntaa harrastavat ryhmät.


Lisätietoja ja hakulomakkeet Tukiliiton apurahat (haku) | Tukiliitto 

Sanna Salmela Tukiliitto
P. 040 6720 476
sanna.salmela@tukiliitto.fi 
Lue lisää

Eri­tyis­mur­kun tunteiden myrsky, Teams -verk­ko­luen­to

13.4.2022 kello 17.30–19.30

Miten muuttaa arjesta selviytyminen arjessa elämiseen?
– Näkemyksiä ja kokemuksia erityistä tukea tarvitsevan murrosikäisen nuoren arjesta.


Verkkoluento on avoin vanhemmille, muille läheisille, sekä ammattilaisille.

Verkkoluennolla kuullaan sekä tutkimustietoa että kokemustietoa murrosiän ilmenemisestä ja sen yksilöllisyydestä ja pohditaan hyvän vuorovaikutuksen voimauttavaa vaikutusta erityismurkun tunteiden myrskyssä.


Verkkoluento on vuoropuhelu professori (autismikirjo ja ke­hi­tys­vam­map­sy­ko­lo­gia) Elina Kontun ja kokemusasiantuntija, hahmoterapia-opiskelija Juha Takasen kesken. Verkkoluennon loppuun on varattu aika keskustelulle ja kysymyksille.


Ilmoittautuminen päättyy 12.4.2022

Ilmoittautuminen ja lisätietoa luennosta alla olevasta linkistä.


Lue lisää

Erityinen sisaruus ja aikuisuus -verk­ko­se­mi­naa­ri

 6.4.2022 klo 12-15

Verkkoseminaarissa kuullaan pit­kä­ai­kais­sai­rai­den ja vammaisten henkilöiden aikuisten sisarusten kokemuksia ja pohditaan sisarusten tukea eri ikävaiheissa. Verkkoseminaari on avoin sekä ammattilaisille että heille, joita aihe koskettaa omakohtaisen kokemuksen kautta.


Ilmoittautuminen päättyy tänään 4.4.2022


Ilmoittautuminen ja lisätietoa alla olevasta linkistä.


Lue lisää

Yh­teys­tie­dot

Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry

Kumppanuuskeskus

Kansankatu 53, S136

90100 OULUOulun Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tuki Ry

Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään ja tulevaisuuteen. Meillä on oikeus haaveilla kodista ja rakkaudesta, ihmissuhteista ja harrastuksista sekä työstä ja toimeentulosta. Kehitysvammaisten ihmisten yhdenvertaisuus ja osallisuus yhteiskunnassa eivät vielä toteudu. Se vaatii pieniä ja isoja tekoja.


Yhdistyksemme on valtakunnallisen Kehitysvammaisten Tukiliiton paikallisyhdistys sekä toimii osana Pohjois-Pohjanmaan Kehitysvammaisten Tukipiiriä, Popokea. 

Linkit

Laskutus

Tietosuojaseloste

Materiaalipankki


Yh­teis­työ­kump­pa­nit

Tule mukaan toimintaan!

Miten voin tukea

Tu­ki­liit­to

Oulun Kehitysvammaisten Tuki Ry on Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistys.

Kohti yhteistä maailmaa #kohtaamut

© Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry 2021