OULUN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY

Kohti yhteistä maailmaa!


TIETOJA YHDISTYKSESTÄ

Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään ja tu­le­vai­suu­teen. Meillä on oikeus haaveilla kodista ja rak­kau­des­ta, ih­mis­suh­teis­ta ja har­ras­tuk­sis­ta sekä työstä ja toi­meen­tu­los­ta. Ke­hi­tys­vam­mais­ten ihmisten yh­den­ver­tai­suus ja osal­li­suus yh­teis­kun­nas­sa eivät vielä toteudu. Se vaatii pieniä ja isoja tekoja.
Oulun Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tuki ry on pe­rus­tet­tu vuonna 1965 ou­lu­lais­ten ke­hi­tys­vam­mais­ten ja heidän per­hei­den­sä edun­val­vo­jak­si. Jäseniä yh­dis­tyk­ses­sä on jo yli 400.
Yh­dis­tyk­sen tehtävänä on huolehtia pai­kal­li­ses­ti ke­hi­tys­vam­mais­ten hen­ki­löi­den ja heidän per­hei­den­sä etujen aja­mi­ses­ta sekä järjestää kou­lu­tus­ta ja har­ras­tus­toi­min­taa eri ikä­ryh­mil­le. Lisäksi yhdistys tukee ke­hi­tys­vam­mai­sia ja heidän per­hei­tään tekemällä yh­teis­työ­tä alueen muiden toi­mi­joi­den kanssa. 

Yhdistyksemme on valtakunnallisen Kehitysvammaisten Tukiliiton paikallisyhdistys sekä toimii osana Pohjois-Pohjanmaan Kehitysvammaisten Tukipiiriä, Popokea.

Information about association

We have the right to have a good life and a future. We have the right to dream about home and love, relationships and hobbies as well as work. Our association, Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry, was founded in 1965 to support Oulu residents with intellectual disabilities and their families. The goal of our association is the equality and participation of people with intellectual disabilities in society. The association already has more than 400 members in Oulu´s area.
The association's mission is to promote the interests of people with intellectual disabilities and their families locally. The task is also to organize training, information and hobby activities for different age groups.

Our association is part of the national activities of the intellectual disabled support association, Kehitysvammaisten Tukiliitto.

You can reach us by email: annemari.eskola(at)oketuki.fi.
Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/oketuki


SOSIAALINEN MEDIA

FACEBOOK SIVUILTAMME

saat ajankohtaisimmat uutiset: tiedotamme mahdollisista muutoksista, uutisista ja toiminnastamme - seuraa meitä! Facebookissa myös Vinkkivartti, josta saat meno -ja toimintavinkkejä! 

OULUN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY ON MYÖS YOUTUBESSA

Kanavalla julkaistaan kaikenikäisille sopivia videoita ja videosarjoja. Kanavalta löytyy mm. virtuaaliset taidenäyttelyt aikaisemmilta vuosilta.

Tilaa kanavamme Oketuki Oulu, niin pysyt menossa mukana!


Yh­teys­tie­dot

Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry

Kumppanuuskeskus

Kansankatu 53 S136

90100 OULU


 Linkit

Laskutus

Tietosuojaseloste

Materiaalipankki


Tule mukaan toimintaan!

Miten voin tukea


Tu­ki­liit­to

Oulun Kehitysvammaisten Tuki Ry on Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistys.

Kohti yhteistä maailmaa #kohtaamut

© Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry 2022