OULUN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY

Kohti yhteistä maailmaa!

VERKKO HALTUUN- HANKE! digitaidot osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukena.

 

Verkko haltuun -hanke (2021/8-2024/7) on päättynyt. Yhdistyksellä alkaa syksyllä 2024 digitoimintaryhmä. Lisätietoja löydät tästä.

Hanke on kol­mi­vuo­ti­nen (2021/8-2024/7) STEA:n-ra­hoit­ta­ma ja Oulun Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tuki ry:n to­teut­ta­ma hanke. 

Koh­de­ryh­mä­nä ovat ou­lu­lai­set ke­hi­tys­vam­mai­set aikuiset sekä heidän lä­hi­ver­kos­ton­sa. 

Digitaito on tärkeä kan­sa­lais­tai­to. Kaikilla tulisi olla mah­dol­li­suus hyödyntää di­gi­tai­to­ja arjessa, niin myös ke­hi­tys­vam­mai­sil­la.  

Hankkeen kes­kei­si­nä ta­voit­tei­na on lisätä ke­hi­tys­vam­mais­ten ihmisten tur­val­li­sia verk­ko­tai­to­ja, osal­lis­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sia sekä kouluttaa vapaaehtoisia verk­ko­tu­ki­hen­ki­löi­tä. 

Hankkeen työn­te­ki­jät auttavat ja tukevat asiak­kai­ta eri­lai­sis­sa verkkoon liit­ty­vis­sä ti­lan­teis­sa. Tukea, neuvontaa ja ohjausta to­teu­te­taan niin lähi- kuin etä­oh­jauk­se­na.

Päi­vi­täm­me kuu­lu­mi­sia yh­dis­tyk­sen net­ti­si­vuil­le ja so­me­ka­na­viin. Toi­mis­tom­me sijaitsee Kump­pa­nuus­kes­kuk­ses­sa, Kan­san­ka­tu 53.

Verkko haltuun!- hankkeen mukana pääset osallistumaan monenlaiseen ryhmätoimintaan niin etänä kuin livenä paikan päällä. Ajankohtaisesta ryhmätoiminnasta saat lisätietoa hankkeen tapahtumat osiosta. 





UUTISET

 7.11.2023 Verkko haltuun -hankkeesta tehty opinnäytetyö on nyt julkaistu.
”Kaikki on mulla tämmöisessä pikkuisessa puhelimessa, kaikki” Digiosaaminen osallisuuden tukena: Verkko haltuun hankkeen toimijoiden kokemuksia. Oulun ammattikorkeakouluopiskelijat Helmi Viljamaa ja Ilona Palola.

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvailla, miten digiosaaminen on edistänyt Verkko haltuun -hankkeessa toimivien osallisuutta. Tutkimustulokset osoittavat että digiosaaminen on edistänyt osallisuutta esimerkiksi mahdollistamalla yhteydenpitoa läheisten kanssa. Toiminnan kautta on opittu digitaitoja, joita voi hyödyntää arjessa. Toimijoiden kokemuksista nousi esille, että tuen tarvetta uusien digiasioiden opettelemisessa on. 

Toiminta on mahdollistanut kehitysvammaisia ihmisiä luomaan uusia kaverisuhteita ja on lisännyt yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Haastateltavat kokivat hankkeen tarjoaman tuen tarpeelliseksi ja toivoivat toimintaan jatkoa tulevaisuudessakin. 

Tutkittua tietoa kehitysvammaisten digiosallisuudesta on vielä vähäisesti. Tämä opinnäytetyö tehtiin kvalitatiivisena tutkimuksena ja tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastatteluiden avulla. Haastatteluja tehtiin kahdeksalle säännöllisesti toiminnassa mukana olleelle kehitysvammaiselle henkilölle.  Tutkimuksen keskeiseksi johtopäätökseksi nousi; ”Digiosaaminen tukee osallisuuden kokemusta mahdollistamalla osallistumisen yhteiskunnalliseen toimintaan.”

Pääset lukemaan koko opinnäytetyön painamalla tästä.

30.8.2023 Elojamit tanssahdeltiin jälleen Nuijamiesten lavalla – Mukana menossa Verkko haltuun ‑hanke vapaaehtoisineen. Lue juttu painamalla tästä.

12.05.2023 Vuoden Digitukiteko-kunniamaininta Verkko haltuun -hankkeelle. Lue juttu painamalla tästä.

30.8.2022 Uutinen digitaalisen henkilöllisyyden sovelluksesta. Lue juttu painamalla tästä.

Verkko haltuun!- hankkeen tiimi

Kaisa Paakki

Kaisa Paakki

Projektikoordinaattori

P. 050 345 8474

kaisa.pitkala(at)oketuki.fi

https://www.facebook.com/kaisa.verkkohaltuun

Sirpa Lukka

Sirpa Lukka

Projektityöntekijä

P. 050 361 7898

sirpa.lukka(at)oketuki.fi

https://www.facebook.com/sirpa.verkkohaltuun


Yh­teys­tie­dot

Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry

Kumppanuuskeskus

Kansankatu 53, S136

90100 OULU



Oulun Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tuki Ry

Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään ja tulevaisuuteen. Meillä on oikeus haaveilla kodista ja rakkaudesta, ihmissuhteista ja harrastuksista sekä työstä ja toimeentulosta. Kehitysvammaisten ihmisten yhdenvertaisuus ja osallisuus yhteiskunnassa eivät vielä toteudu. Se vaatii pieniä ja isoja tekoja.


Yhdistyksemme on valtakunnallisen Kehitysvammaisten Tukiliiton paikallisyhdistys sekä toimii osana Pohjois-Pohjanmaan Kehitysvammaisten Tukipiiriä, Popokea. 

Linkit

Laskutus

Tietosuojaseloste

Materiaalipankki


Yh­teis­työ­kump­pa­nit

Tule mukaan toimintaan!

Miten voin tukea

Tu­ki­liit­to

Oulun Kehitysvammaisten Tuki Ry on Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistys.

Kohti yhteistä maailmaa #kohtaamut

© Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry 2021